1.9.4.3

News

CMS - 1.9.4.3 - Faanui
 

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelse for 2017

Jens Hansen Thomsen, formand

Telefon 97333398/30689813
Email: tim@jensthomsen.dk

Carsten Meller

Telefon 97335130

Susanne Jensen

Telefon 51708317

Poul Kastberg

Telefon 21727214

Anja Dagny Olsen

Telefon 20221311

Kunstnerisk leder m.v. Thorkil Jalk, telefon 97495268/61543526
Aftaler om engagementer m.v. Jens Hansen Thomsen tlf. 30689813/97333398, email:tim@jensthomsen.dk

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling

onsdag, den 25. februar 2014 kl. 19
i Biokuben, Ulfborg

 1. Valg af dirigent
  Niels Tachau blev valgt
 2. Beretning for det forløbne år
  Jens Hansen Thomsen aflagde beretning for det forløbne år. Formanden omtalte bl.a. årets forestillinger i Biokuben – foråret 2013 Blandede musikalske bolsjer og efterårets 30 års jubilæumsforestilling med melodier og tekster af Thorkil Jalk. De samlede entreindtægter var 18.760 kr. i 2013, mindre end året før 23.080 kr. Den samlede entreindtægt udgjorde 23.080 kr. mod 21.371 kr. året før. Formanden betegnede den musikalske kvalitet af forestillingerne som tilfredsstillende.

  Også de eksterne engagementer var forløbet tilfredsstillende, men antallet af engagementer havde været mindre tilfredsstillende.  Lullebierne leverede i 2013 musikalsk underholdning til kun fire engagementer imod fem i 2012 og 12 i 2011. Ifølge formanden havde Lullebierne ”leveret varen” og havde ikke nogen forklaring til nedgangen. I et enkelt tilfælde foreslog arrangøren at forøge honoraret udover det aftalte, hvilket naturligvis blev accepteret med tak.
  Foreningen havde 61 betalende medlemmer i 2013, en` mere end året før.
  Forøgelsen skyldtes bl.a. nye passive støttemedlemmer, som modtager mails med nyheder fra Lullebierne. Formanden rettede en stor tak til Thorkil og Ida for utrættelig indsats i det forløbne år. Også bestyrelsesmedlemmerne og revisorerne blev takket for indsatsen og samarbejdet.
  Formanden takkede også foreningens sponsorer Holstebro Kommune, Ringkjøbing Landbobank, Jyske Bank og Hee Offset v/Carsten Meller. Formanden nævnte, at sponsorerne havde stor betydning for foreningens økonomi og de blev behørigt nævnt under forestillinger og ved andre lejligheder, når det var muligt. Sponsorerne var f. eks. nævnt på årets indkaldelse til generalforsamlingen.
  Beretningen blev godkendt af de fremmødte. Niels Tachau takkede formanden for indsatsen og samarbejdet i bestyrelsen i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
  Regnskabet for 2013 viste et mindre overskud på 11.526 kr. og en likvid beholdning på 66.892 kr. ved regnskabsårets udgang. På grund af svigtende indtægter fra eksterne engagementer i 2013 var der ikke afholdt udgifter til nyanskaffelser. Resultatet og likviditeten blev, efter omstændighederne, betegnet som tilfredsstillende.
  Årsregnskabet blev godkendt.
 4. Bestyrelsens forslag til aktiviteter og budget for det kommende år
  Budgettet for 2014 viste et overskud på 2.100 kr. Forårsforestillingen er programsat til 27/28 marts 2014. Udover efterårsforestillingen overvejes en juleforestilling i begyndelsen af december.

 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  Kontingentet blev uændret sat til 100 kr. for det kommende år.
 7. Valg af formand og bestyrelse
  Ikke på valg, Jens Hansen Thomsen
  Ikke på valg, Bent Trabjerg
  På valg, Lars Ellekilde, som ønskede at udtræde p.g. af flytning til Bork. I stedet blev Carsten Meller indvalgt
  På valg, Susanne Jensen. Blev genvalgt
  Ikke på valg, Niels Tachau
  Som suppleant til bestyrelsen blev Anja Olesen valgt
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Preben Andersen og Birgitte Skovhus blev genvalgt som revisorer
 9. Eventuelt
  Der blev ikke truffet beslutninger under dette punkt.

Referat fra generalforsamlingen i 6. februar 2013

Valg af dirigent
Preben Andersen blev valgt

Beretning for det forløbne år
Jens Hansen Thomsen aflagde beretning for det forløbne år. Formanden omtalte bl.a. årets forestillinger i Biokuben – forårs showèt Grand Prix Vindere og efterårs showèt Blandede musikalske bolcher. Formanden betegnede kvaliteten af forestillingerne som tilfredsstillende. Forestillingen 80`er hits blev i januar 2011 vist på Knudsens i Holstebro og i Spjald Kulturcenter, begge steder med stor succes.
Også de eksterne engagementer var forløbet godt.  Lullebierne leverede i 2011 musikalsk underholdning til 12 engagementer. Ifølge formanden havde Lullebierne ”leveret varen”, bortset fra et enkelt engagement, som kunne være bedre.
Foreningen havde 52 betalende medlemmer i 2011, en nedgang på tre i forhold til året før.
Formanden rettede en stor tak til Thorkil og Ida for utrættelig indsats i det forløbne år. Ligeledes takkede han foreningens sponsorer, Holstebro Kommune og Ringkjøbing Landbobank for økonomisk støtte samt Hee Offset v/Carsten Meller for udarbejdelse af annoncer, tryksager m.v.
Beretningen blev godkendt.

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
Regnskabet for 2011 viste et mindre underskud på 6.036 kr. og en likvid beholdning på 53.774 kr. ved regnskabsårets udgang. Af særlige udgifter i 2011 blev nævnt 17.424 kr. til vedligeholdelse herunder bl.a. rensning af gulvtæpper i Biokubens sal samt udskiftning af tæpper i foye. Udgift til nyanskaffelser af instrumenter androg 26.174 kr.  Resultatet og likviditeten blev betegnet som tilfredsstillende.
Årsregnskabet blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til aktiviteter og budget for det kommende år
Budgettet for 2012 viste et overskud på 3.100 kr. Forårsforestillingen er programsat til 20/21 april 2012. Efterårsforestillingen bliver formentlig en temaforestilling, som endnu ikke er fastlagt.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingentet blev uændret sat til 100 kr. for det kommende år.

Valg af formand og bestyrelse
Jens Hansen Thomsen, ikke på valg
Bent Trabjerg, ikke på valg
Lars Ellekilde blev genvalgt
Susanne Jensen blev genvalgt
Niels Tachau, ikke på valg

Valg af revisor og revisorsuppleant
Preben Andersen og Birgitte Skovhus blev genvalgt som revisor.

Eventuelt
Der blev ikke truffet beslutninger under dette punkt.

Referent

Jens H. Thomsen

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag, den 22. februar 2011 kl. 19.30 
i Biokuben, Ulfborg

Valg af dirigent
Preben Andersen blev valgt

Beretning for det forløbne år
Jens Hansen Thomsen aflagde beretning for det forløbne år. Formanden omtalte årets forestillinger i Biokuben - temaforestillingerne Grethe Ingmann og 80`er hits. Forestillingerne levede efter formandens opfattelse op til den forbedring af kvaliteten, som blev efterlyst på sidste års generalforsamling. Forestillingen 80`er hits blev i januar 2011 vist på Knudsens i Holstebro og i Spjald Kulturcenter, begge steder med stor succes.
Også de eksterne engagementer var forløbet godt.  Lullebierne leverede i 2010 musikalsk underholdning til 18 arrangementer, hvilket er det største antal i nyere tid. For 2011 var der flere forespørgsler – 5 aftaler var indgået på generalforsamlingsdagen. Foreningen havde 55 betalende medlemmer i 2010, en stigning på tre i forhold til året før. 
Formanden rettede en stor tak til Thorkil og Ida for utrættelig indsats i det forløbne år. Ligeledes takkede han foreningens sponsorer, Holstebro Kommune, Ringkjøbing Landbobank, Jyske Bank for økonomisk støtte samt Hee Offset v/Carsten Meller for udarbejdelse af annoncer, tryksager m.v.

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
Regnskabet for 2010 viste et overskud på 17.816 kr. og en likvid beholdning på 59.800 kr. ved regnskabsårets udgang. Af særlige udgifter i 2010 blev nævnt renoveringen af Biokuben gård, renovering af trailer samt nyt gulvtæppe på scenen – udgift alt ca. 31.000 kr. Resultatet og likviditeten blev betegnet som tilfredsstillende.

Bestyrelsens forslag til aktiviteter og budget for det kommende år
Budgettet for 2011 viste et overskud på 6.200 kr. Der er programsat en temaforestilling den 13. og 14. maj med danske Grand Prix vindere 13. og 14. maj 2011. Efterårsforestillingen bliver formentlig med temaet ”Blandede musikalske bolsjer” – altså en sædvanlig Lullebi - forestilling. Herudover overvejes at arrangere en matine` med julens melodier i december måned.

Indkomne forslag
Ida Jalk foreslog anskaffelser af nye mikrofoner i 2011. Forslaget blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingentet blev uændret sat til 100 kr. for det kommende år.

Valg af formand og bestyrelse
Jens Hansen Thomsen blev genvalgt som formand 
Susanne Ascanius ønskede ikke at modtage genvalg. Nyvalgt blev Bent Trabjerg
Niels Tacau blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Carsten Meller og Laila Noesgaard blev genvalgt som bestyrelsessuppleant

Valg af revisor og revisorsuppleant
Preben Andersen blev nyvalgt som revisor i stedet for Bent Trabjerg, som var valgt til bestyrelsen. Birgitte Skovhus blev genvalgt som revisor. I lighed med tidligere år blev der ikke valgt revisorsuppleanter

Eventuelt
Der blev ikke truffet beslutninger under dette punkt.

Referent
Jens H. Thomsen

Bestyrelse 2010

Jens Hansen Thomsen, formand

Telefon 97333398/30689813
Email: thomsentim@vip.cybercity.dk

Lars Ellekilde

Telefon 29450835

Susanne Jensen

Telefon 51708317

Susanne Ascanius

Telefon 97492148/23829082

Niels Tachau

Telefon 97491976

Kunstnerisk leder, aftaler om engagementer m.v. Thorkil Jalk, telefon 97495268/61543526

Referat fra generalforsamlingen den 23. februar 2009 i Biokuben
Henning Kirkegaard blev valgt som dirigent.
Formanden Jens Hansen Thomsen aflagde beretning for 2008.
I Biokuben har der været de sædvanlige arrangementer:

 1. Ungdomsforestillingen i januar
 2. Forårsforestillingen
 3. Strandtur på lastvognslad i sommerlandet
 4. Turistforestilling/sommershow
 5. 25 års jubilæumsreception i Biokuben
 6. 25 års jubilæumsforestilling (efterårsforestilling) og
 7. Temaforestilling ”The Beatles” over 2 aftener

Strandturen blev gennemført i det herligste sommervejr og mange sommergæster benyttede lejligheden til blive underholdt med sang og musik.

Receptionen den 9. september 2008 i anledning af 25 års jubilæet blev besøgt af mange nuværende og tidligere medlemmer og andre venner af huset. Der blev serveret sandwich og fadøl samt selvfølgelig honningkager. Der blev holdt taler med megen ros til Thorkil og Ida. Aftenen sluttede med improviseret sang og musik leveret af gamle og nuværende Lullebier.

Temaforestillingen med Kim The Beatles tekster og melodier var en stor succes, ikke mindst arrangementet på Knudsens den 23. januar 2009. Forestillingen fik megen ros og der var næsten fuldt hus på Knudsens med et veloplagt publikum. Forestillingen blev optaget til en DVD, som kan købes for 100 kr. + 20 kr. forsendelse.

Der er indkøbt nye højttalere, trommesæt og basguitar, pris i alt ca. 20.000 kr.

Regnskabet viser et underskud på 5.928 kr. svarende til budgetteret. Underskuddet skyldes hovedsageligt budgetterede udgifter til markering af 25 års jubilæet. Foreningens bankbeholdning udgør 62 tkr. Der er 46 medlemmer af foreningen mod 47 året før. Kontingentet blev uændret fastsat til 100 kr.

Formanden rettede en stor tak til Thorkil og Ida for ihærdig indsats og et godt musikalsk resultat. Ida har taget turen fra Sønderborg til Ulfborg mange gange i efteråret og vinter i forbindelse med øvning og forestillinger. Hun har arrangeret musikken tekster og becifringer m.v. til The Beatles forestillingen – et meget stort og flot arbejde. 

Tak til Gunnar for altid velvillig hjælp til flot udsmykning med blomster til forestillingerne i Biokuben og til familien Meller for tryk af annoncer og plakater samt hjælp til hjemmesiden.

Tak til sponsorerne Ringkjøbing Landbobank, Jyske Bank og Holstebro Kommune. Deres økonomiske bidrag gør det muligt at foretage nyinvesteringer i anlæg og vedligeholdelse af Biokuben. Tak til Christian Josephsen for lastbiltransport på strandturen.

Tak til de medlemmer der har deltaget i forestillingerne i 2008. Alle har formået at komme rigtig godt ud over scenekanten.

Efter formandens beretning var der valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer:
Jens Hansen Thomsen blev genvalgt som formand
Susanne Ascanius blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Henning Kirkegaard ønskede ikke genvalg. I stedet blev Niels Tachau valgt
Susanne Jensen og Kirsten Gludsted var ikke på valg.
Som bestyrelsessupleanter nyvalgtes Bent Trabjerg og genvalgtes Laila Noesgaard
Som revisorer genvalgtes Bent Kamp og Birgitte Skovhus.

Festlig reception og jubilæumsforestilling

Lullebiernes 25 års jubilæum blev fejret med en reception i Biokuben på dagen tirsdag den 9. september 2008 samt jubilæumsforestilling den følgende fredag – lørdag. Der mødte over 70 gæster op til receptionen hvor der i dagens anledning blev serveret fadøl, snitter og selvfølgelig honningkager. Der blev holdt taler, bl.a. af Lullebiernes formand Jens Hansen Thomsen og kunstnerisk leder Thorkil Jalk. Herefter var der åben scene hvor nuværende og tidligere aktive medlemmer gav sang og musiknumre til bedste sammen med aftenens orkester under ledelse af Samal Lamhauge. 
En rigtig festlig aften med megen hæder til Thorkil Jalk som var initiativtager til stiftelsen for 25 år siden og som gennem alle årene har været den drivende kraft i foreningen. Også Ida Jalk blev fremhævet og takket for musikalsk hjælp og støtte især i forbindelse med de årlige temaforestillinger, som hun har ledet. Gavebordet var flot med mange nyttige gaver, som vil blive fortæret de kommende øveaftener.
Tak til alle der mødte op og var med til at fejre jubilæet. Tak også for alle gaverne.

Jubilæumsforestillingen fredag – lørdag blev præsenteret for fulde huse begge aftener. Alle melodier og tekster til forestillingen blev leveret af Thorkil Jalk, som gennem årene har produceret mange iørefaldende melodier med underfundige tekster. I anledning af jubilæet blev serveret et glas fadøl eller til alle gæsterne.

Planlagte arrangementer i 2008

Forårsforestilling fredag den 11. april kl. 21 i Biokuben
Strandtur i sommerlandet søndag den 27. juli
Sommershow/turistforestilling onsdag 30. juli kl. 20 i Biokuben
Åben scene i Biokuben, 25 års jubilæum tirsdag den 9. september i Biokuben
Jubilæumsforestilling fredag og lørdag den 12. og 13. september kl. 21. i Biokuben
Temaforestilling fredag og lørdag den 7. og 8. november i Biokuben

Generalforsamlingen den 6. februar 2008 i Biokuben

Henning Kirkegaard blev valgt som dirigent.

Formanden Jens Hansen Thomsen aflagde beretning for 2007.

I Biokuben har der været de sædvanlige arrangementer:

 1. Ungdomsforestillingen i januar
 2. Forårsforestillingen
 3. Turistforestilling/sommershow
 4. Efterårsforestilling og
 5. Temaforestilling (2 aftener)

Herudover den årlige strandtur sidste søndag i juli på lastvognlad. Strandturen blev den koldeste og mest regnfulde i mands minde. Men den blev gennemført, også det sidste sted i Vedersø, hvor regnen stilnede af.

Temaforestillingen med Kim Larsen tekster og melodier var en stor succes, ikke mindst arrangementet på Knudsens den 18. januar 2008. Forestillingen fik megen ros.

Der er indkøbt ny forstærker, 3 nye mikrofoner samt 2 monitorer til medhør, 2 fadølsanlæg samt nyt køleskab. Pris i alt ca. 25.000 kr.

Regnskabet viser et overskud på 15.244 kr. når alt er betalt. Foreningens bankbeholdning udgør 69 tkr. Der er 47 medlemmer af foreningen, en lille nedgang i forhold til året før.

Formanden rettede en stor tak til Thorkil og Ida for ihærdig indsats og et godt musikalsk resultat. Ida har taget turen fra Sønderborg til Ulfborg mange gange i efteråret og vinter i forbindelse med øvning og forestillinger. Hun har arrangeret musikken tekster og becifringer m.v. til Kim Larsen 2. 

Tak til Gunnar for altid velvillig hjælp til flot udsmykning med blomster til forestillingerne i Biokuben og til familien Meller for tryk af annoncer og plakater samt hjælp til hjemmesiden.

Tak til sponsorerne Ringkjøbing Landbobank, Jyske Bank og Holstebro Kommune. Deres økonomiske bidrag gør det muligt at foretage nyinvesteringer i anlæg og vedligeholdelse af Biokuben. Tak til Christian Josephsen for lastbiltransport på strandturen.

Tak til de medlemmer der har deltaget i forestillingerne i 2007. Alle har formået at komme rigtig godt ud over scenekanten. En særlig tak til de musikere der kører langt for at være med: Christian Hansen, Gert Nielsen og Jacob Poulsen.

Tak til bestyrelsen og revisorerne for hjælpen og samarbejdet i det forløbne år.

Bestyrelsen og revisorer blev genvalgt. Bestyrelsen for 2008 består herefter af:

Jens Hansen Thomsen, formand

Telefon 97333398/25295588
Email: thomsentim@vip.cybercity.dk

Kirsten Gludsted, sekretær

Telefon 97481535

Susanne Jensen

Telefon 51708317

Susanne Ascanius

Telefon 97492148/23829082

Henning Kirkegaard, kasserer

Telefon 97492743

Kunstnerisk leder, aftaler om engagementer m.v. Thorkil Jalk, telefon 97495268/61543526

 

DVD fra forestillingene:
Lullebierne synger Kim Larsen II på ”Knudsens” i Holstebro den. 18. januar 2008
Forestillingen i Biokuben den 14. september 2007 og
Lullebierne synger Kim Larsen II i Biokuben den 18. november 2007 
kan købes direkte hos Christian Hansen telefon 97403842, E mail: postmaster@reel-motion.dk eller hos Thorkil Jalk, telefon 97495268/61543526. Pris 100 kr + evt. porto

Generalforsamling afholdt onsdag den 21. februar 2007 i Biokuben

Christian Josephsen blev valgt som dirigent

Bestyrelsens formand Jens Hansen Thomsen aflagde beretning om det forløbne år. Foreningen har 67 medlemmer, hvilket er 7 mere end året før. Årets forløb blev betegnet som tilfredsstillende med godt besøgte forestillinger i Biokuben og gode eksterne engagementer. Formanden rettede en stor tak til Thorkil og Ida Maria Jalk for den musikalske ledelse af forestillinger og engagementer. Også tak til foreningens sponsorer Ringkjøbing Landbobank, Jyske Bank, Ulfborg - Vemb Kommune, Hee Offset Trykkeri v/ Carsten Meller samt Vestjydsk Specialfoder i Vemb v/ Christian Josephsen.

Årsregnskabet viste et mindre underskud på 7.594 kr. som hovedsagelig skyldtes udgifter til vedligeholdelse af Biokubens vestvendte ydermur ca. 34.000 kr. Den likvide beholdning udgjorde 52.936 kr. ved udgangen af 2006. For det kommende år 2007 budgetteres med et mindre overskud.

Kontingentet for 2007 blev fastsat uændret til 100 kr.

Jens Hansen Thomsen blev valgt som formand for 2007. Susanne Ascanius blev nyvalgt og Henning Kirkegaard genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Som suppleanter valgtes Jan Marhauer og Laila Noesgaard.
Som revisorer genvalgtes Bent Kamp og Birgitte Skovhuus.

Bestyrelsen for 2007 består herefter af:

Jens Hansen Thomsen, formand

Telefon 97333398/25295588
Email: thomsentim@vip.cybercity.dk

Kirsten Gludsted, sekretær

Telefon 97481535

Susanne Jensen

Telefon 51708317

Susanne Ascanius

Telefon 97492148/23829082

Henning Kirkegaard, kasserer

Telefon 97492743

Kunstnerisk leder, aftaler om engagementer m.v. Thorkil Jalk, telefon 97495268/61543526

DVD kan købes

DVD med børne- og ungdomsforestillingen den 2. februar 2007 samt temaforestillingen med 
Kim Larsen melodier på ”Knudsens” i Holstebro den 19. januar 2007 kan købes for 100 kr. + porto
Kan bestilles direkte hos Christian Hansen telefon 97403842, E mail: postmaster@reel-motion.dk

 

Malerlærling Helle Hansen cc. malermester Ivan Jakobsen, Flugger Farver i Ulfborg har aflagt svendestykke ved at  male Biokubens foyer og Biobaren i nye flotte farver. Arbejdet er udført kvit og frit for Lullebierne. Eneste betingelser for aftalen var, at Foreningen måtte afstå fra at vælge farverne, idet denne opgave var en del af svendestykket. Det blev rigtig flot. Tak for hjælpen til Helle Hansen og Ivan Jakobsen.

oldt tirsdag den 21. februar 2006 i Biokuben

Den afgående formand Gunnar Krog aflagde beretning om foreningen aktiviteter i 2005. Forløbet betegnes som tilfredsstillende med god aktivitet og gode arrangementer både i Biokuben og udenbys. Gunnar Krog rettede en stor tak til Ulfborg-Vemb Kommune, Ringkjøbing Landbobank og Jyske Bank for økonomisk støtte i 2005. En stor tak blev endvidere rettet til Thorkil Jalk for den kunstneriske ledelse og til familien Meller for tryk, film og ledelse af forestillingerne i Biokuben.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren Jens Hansen Thomsen. Ved udgangen af 2005 udgjorde foreningens kassebeholdning 60.531 kr., hvoraf ca. 40.000 kr. er reserveret til omfugning af den Biokubens vestlige ydervæg.

Foreningen har 59 betalende medlemmer. Kontingentet for 2006 blev fastsat uændret til 100 kr.

Der var ingen kandidater til formandsposten efter Gunnar Krog, som ikke var villig til genvalg. Generalforsamlingen besluttede at udsætte formandsvalget til en kandidat var fundet, hvorefter der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen for 2006 består herefter af:

Kirsten Gludsted

Ikke på valg i 2006
Næstformand i 2006

Telefon 97481535

Mette Just Jakobsen

Nyvalgt 
Sekretær i 2006

Telefon 20459773

Henning Kirkegaard

Ikke på valg i 2006

Telefon 97492743

Jens Hansen Thomsen

Kasserer, ikke på valg i 2006
Konstitueret formand

Telefon 97333398/25295588

Susanne Jensen

Nyvalgt suppleant, indtrådt i bestyrelsen indtil formand vælges

Under eventuelt rettede Thorkild Jalk en varm tak til det afgående bestyrelsesmedlem Inger Ørts og den afgående formand Gunnar Krog, sidstnævnte for mange års utrættelig indsats som formand og aktiv medlem af Lullebierne.

 

 

Previous page: Bliv medlem af Lullebierne  Next page: Bookning